Enquesta

Pregunta 1

Aquesta pregunta ens mostra on viu la gent que ha contestat aquesta enquesta.

 27,88%- Gurb

 27,88%- Vic 

5,76%- manlleu 

Pregunta 2 

Aquesta pregunta ens mostra on treballa la gent que ha contestat aquesta enquesta  

 gurb 33,65%

vic 28,84 %

 Pregunta 3

Aquesta pregunta ens mostra les diferents franges d’edats de la gent que ha contestat

Pregunta 4

Aquesta pregunta ens mostra de que treballa la gent que ha contestat aquesta enquesta.

Pregunta 5 

Aquesta pregunta ens mostra el grau de participació activa en la conservació del medi ambient la gent que ha contestat aquesta enquesta.

Pregunta 6 

resposta oberta 

Pregunta 7 

Aquesta pregunta ens mostra quan creu la gent que ha contestat aquesta enquesta que es va instal·lar la primera indústria a gurb.

Pregunta 8

Sabries dir-nos quina va ser?

No ho se 43

Tarradelles 10

malars 8

Pregunta 9 

Pregunta 10 

Aquesta pregunta ens mostra quins creuen que son els aspectes que cal millorar del teixit industrial de Gurb segons la gent que ha contestat aquesta enquesta.

Pregunta 11

Què milloraries de Gurb?

Hi afegiria més serveix públics 54

Hi posaria més zones verdes 46

Hi crearia més industries 5

Pregunta 12

Resposta oberta

Pregunta 13

Resposta oberta 

Pregunta  14  

Aquesta pregunta ens mostra quina es la opinó de la gent sobre si s’ha de disminur la contaminació a gurb

Pregunta 15 

Pregunta 16 

Pregunta 17 

Pregunta 18 

Pregunta 19 

Pregunta 20 

Pregunta 21 

Pregunta 22

Pregunta 23

Pregunta 24